top of page

WIE WIJ ZIJN

Graag willen wij je laten kennismaken met onze gemeente. Zo kun je uitgebreid lezen over onze geschiedenis, maar kun je ook meegenieten van recente diensten of events binnen de gemeente.

 

Via deze pagina kun je eenvoudig uitvinden, wie we zijn, waar we in geloven en hoe wij als kerk vandaag in de wereld staan.

 

Natuurlijk ben je meer dan welkom om zelf een keer binnen te stappen en samen met ons te ervaren wat het betekent om gemeente te zijn. 

DE GESCHIEDENIS

Pinkstergemeente Kom en Zie bestaat al meer dan 50 jaar.

Hoe het allemaal begon zie je op onze geschiedenis pagina.

WAT GELOVEN WIJ ?

BIJBEL

De bijbel is voor ons het geïnspireerde woord van God. Het vertelt ons Gods plan met de mensen en laat ons zien hoe wij als mensen Hem kunnen leren kennen. Het geeft ons inzicht in de geschiedenis en de plannen voor de toekomst, zonder dat wij de Bijbel kunnen lezen als een spoorboekje. Het geeft ons geloofsvertrouwen en richtlijnen voor ons dagelijks leven.

 

GOD (Vader, Zoon, Heilige Geest)

Als de almachtige Schepper van hemel en aarde heeft God zichzelf geopenbaard, maar door Zijn Zoon Jezus mogen wij hem ook als Vader kennen. Zijn liefde voor ons heeft Hij uitgedrukt in Zijn Zoon Jezus, die vrijwillig geboren wilde worden als mens en zonder zonden leefde op aarde. Zijn dood aan het kruis betekende dat Hij de prijs voor onze zonden wilde betalen. Toen Jezus op de derde dag opstond uit de dood, was dat het bewijs dat God het offer voor onze zonden had aanvaard. De Heilige Geest is de derde persoon van God, die in ons wil wonen om ons te leiden en te helpen. De Heilige Geest in ons betekent niet alleen veel voor ons persoonlijk leven, maar ook voor de mensen om ons heen. Zo werken de gaven van de Heilige Geest in ons tot opbouw van het geloof van anderen. De vrucht van de Heilige Geest in ons maakt het mogelijk om samen te leven met elkaar, zoals God het van oorsprong had bedoeld.

 

GEMEENTE

De kerk is niet het gebouw, maar zijn de mensen. Een ander woord voor kerk is  'gemeente', wat doet denken aan wat we 'gemeenschappelijk hebben'. We geloven dat de gemeente mag functioneren als het 'Lichaam van Jezus' hier op aarde. Wij zijn Zijn handen en voeten, terwijl Hij ons Hoofd is. Zoals in een lichaam er geen losse onderdelen zijn, zo voelen wij ons verbonden met elkaar en is er ook zorg voor elkaar. Een andere vergelijking over de gemeente is: 'een gezin'. Daar hoor je ook bij elkaar, zonder dat je nu elkaar direct hebt uitgezocht. Als Kom en Zie willen we graag open staan voor nieuwe mensen. We zijn een open gezin, waar plek is voor anderen 'van buiten. Het maakt niet uit wat of wie je bent, je bent welkom! 

 

WERELD

De wereld waarin wij leven is gecompliceerd! Er spelen allerlei vraagstukken in onze samenleving die niet gemakkelijk op te lossen zijn. Als gemeente hebben we ook niet overal een oplossing op, maar we willen wel een kerk zijn die midden in het leven staat. Moeilijke vragen mogen gesteld worden, samen zoeken en bidden is daarin belangrijk. Wij geloven dat de kerk bedoeld is om 'licht' en 'zout' in deze wereld te zijn. Dat betekent dat we graag naast de ander willen gaan staan om te helpen. Dat kan soms heel praktisch zijn of door een luisterend oor te bieden. Dan kan zomaar het licht doorbreken in iemands leven of het leven toch weer smaak geven! 

 

MEER WETEN?

Nieuwsgierig geworden en wil je meer weten over wat wij als kerk geloven? Kom eens langs op een welkomavond van de gemeente. Alle vragen mogen gesteld worden en we vertellen graag over waar wij enthousiast over zijn! 

Ook raden we je graag de ALPHA cursus aan die geregeld wordt gehouden in Kom en Zie.

 

LEIDERSCHAP IN KOM EN ZIE ROTTERDAM

LEIDERSTEAM

Het leidersteam bestaat uit oudsten en diakenen. De algemene leiding ligt bij de oudsten. Zij zijn op geestelijk vlak eindverantwoordelijk voor de zorg voor en het toezicht op de gemeente en richten zich primair op de visie en richting die God geeft voor de gemeente. Binnen het oudstenteam functioneert de voorganger als ‘primus inter pares’. Daarnaast zijn er specifieke deelgebieden waarvan wij het belangrijk vinden dat deze direct vertegenwoordigd zijn in het leidersteam door een diaken die zo mee input geven aan de visie en richting van de gemeente. Deelgebieden die niet direct vertegenwoordigd zijn in het leidersteam worden aangestuurd door coördinatoren of groepsleiders, die in direct contact staan met een oudste of diaken uit het leidersteam.

 

RAAD VAN BESTUURLIJKE ZAKEN (RVBZ)

De RVBZ geeft leiding aan de gemeente op bestuurlijk en organisatorisch vlak. De leden van de RVBZ zijn ondernemers met bestuurlijke ervaring en een groot netwerk of bestuurders met specifieke expertise (bijvoorbeeld op juridisch, financieel of technisch vlak). De deelgebieden waarvoor de RVBZ eindverantwoording draagt zijn: financiën/begroting, personeelszaken, contracten/juridische zaken, gebouwen en verhuur. 

 

APOSTOLISCH TEAM 

Als opzieners over de gemeente ligt het geestelijk gezag bij de oudsten. Daarbij erkennen zij de apostolische bediening van Cornelis en Alie van der Dussen, Dick en Tea van Steenis en Jaap en Jennie Wiersma. Zij hebben een vaderhart voor Kom en Zie Rotterdam, kennen de gemeente goed en genieten het vertrouwen van zowel de leiding als de gemeenteleden. Belangrijke onderwerpen en beslissingen binnen het leidersteam kunnen dan worden voorgelegd aan het apostolisch team voor advies. Daarnaast kunnen zij ook ongevraagd advies geven en kan de gemeente hen inschakelen als daar aanleiding voor zou zijn.

 

SAMEN KERK ZIJN

Als Kom en Zie willen we samen kerk zijn. Dat betekent dat we veel met elkaar optrekken en voor iedereen er plek is binnen de gemeente. Natuurlijk is het dan ook belangrijk dat je afspraken maakt over hoe we met elkaar omgaan en dat in de manier waarop wij met elkaar omgaan duidelijk wordt dat we van Jezus houden.  

VOG-BELEID

Veiligekerk.nl helpt kerken om grensoverschrijdend gedrag binnen de kerk en huiselijk geweld te (h)erkennen, voorkomen en aan te pakken. Veiligekerk.nl is een initiatief van drie kerkelijke meldpunten.

Als kerk hebben wij ons aangesloten bij de Stichting Evangelisch Meldpunt (www.wijzijnsem.nl). We vinden het belangrijk als leiders binnen Kom en Zie om ons te verbinden aan het gedragsprotocol dat in het verleden door de Evangelische Alliantie is opgesteld en nu is te vinden bij SEM.

Van iedereen die leiding geeft aan anderen in Kom en Zie hebben we gevraagd de gedragscode te ondertekenen.

INTERNE VERTROUWENSPERSOON

We beseffen dat we als gemeente niet immuun zijn voor de risico’s van verschillende vormen van misbruik. Met name als we het hebben over kwetsbare groepen als kinderen, jongeren, mensen die vanuit zorg in een afhankelijkheidsrelatie tot een ander staan en mensen die vanuit hun verleden sociaal, psychisch of geestelijk kwetsbaar zijn.

Binnen Kom en Zie Rotterdam zijn Jan en Ingrid de Geus als interne vertrouwenspersoon aangesteld. Een gemeentelid kan rechtstreeks de vertrouwenspersoon inschakelen bij ongewenst gedrag.

De vertrouwenspersoon:

  • functioneert onafhankelijk;

  • samen bekijken ze het probleem, bespreken wat je zelf al hebt ondernomen, en bepalen mogelijke vervolgstappen;

  • is uitsluitend verantwoording verschuldigd aan het bevoegd gezag: het leidersteam of bij betrokkenheid van het leidersteam, het Apostolisch Team.

Contact:

Jan en Ingrid de Geus, vertrouwenspersoon@komenzie.nl

EXTERNE VERTROUWENSPERSOON

Stichting Evangelisch Meldpunt (SEM) heeft een dubbele doelstelling: de betrouwbaarheid bevorderen van leidinggevenden en recht doen en hulp verlenen bij machtsmisbruik. Het gaat daarbij om seksuele intimidatie en seksueel misbruik, machtsmisbruik en financieel misbruik. In de praktijk betekent dit dat je als gemeentelid met klachten over machtsmisbruik terecht kunt bij het landelijke SEM-meldpunt.

 

SEM is op werkdagen bereiken van 9.00 uur -17.00u via het nummer 085 - 488 14 49.

Veiligekerk.nl.jpg
download.jpg

LIDMAATSCHAP

LIDMAATSCHAP

Alle mensen die tot een bewuste keuze gekomen zijn om Jezus te aanvaarden als hun Verlosser, maken automatisch deel uit van de grote gemeente van Jezus Christus. Dus of je nu naar een bepaalde kerk gaat of niet: je hoort bij het lichaam van Christus. Jezus zelf is nu in de hemel. Daarom worden wij met elkaar opgeroepen om in ons dagelijks leven Hem op aarde te vertegenwoordigen. Wij moeten zijn handen en voeten zijn.

 

Om opgevoed te worden tot volwaardige discipelen van Jezus is het nodig dat wij ons aansluiten bij een plaatselijke gemeente. De gemeente is als een gezin: je hebt er ouders die je opvoeden, je hebt broers en zusters die tot hetzelfde gezin behoren, je leert rekening met elkaar houden, je moet elkaar leren liefhebben, aanvaarden en vergeven, je leert je gaven en talenten ten dienste van elkaar te stellen, je leert er gehoorzamen, enz. Onvolmaakte mensen maken logisch elke kerk tot een onvolmaakte kerk. Daarom heeft het ook geen zin om ons blind te staren op wat een gemeente niet heeft of is. Maar wij willen niet alleen afwachten wat de gemeente voor ons kan betekenen: wij zoeken er o.l.v. de Heilige Geest naar wat wij voor de gemeente mogen betekenen.

 

Kies voor ‘verbondenheid’ en niet voor ‘vrijblijvendheid’. De meerwaarde van het je verbinden aan een bepaalde gemeente is vele malen groter dan het in zogenaamde vrijheid bezoeken van ene kerk na de andere kerk. In Psalm 133: 1 zegt David: ‘Hoe goed is het, hoe heerlijk als broeders bijeen te wonen!’ Tot een gemeente horen is daarom niet alleen op zondag een samenkomst bezoeken. Het is veel meer. Het is je aan elkaar verbinden om als gezin mee te werken aan Gods grote plan om de hele wereld te redden. Als u ervaart dat God u naar deze gemeente heeft geleid, dan zal het een verrijking voor uw en ons leven zijn om deel uit te gaan maken van ‘Kom en Zie’. Hartelijk welkom!

WAT BETEKENT HET OM LID TE WORDEN VAN ONZE GEMEENTE?

Op basis van een vrije keuze besluit je deel te gaan worden van ons gezin. Je kunt via de inloopgroep of via een connectgroep nader kennis maken met onze kerk.

 

Je wordt als lid geregistreerd in onze administratie. Te allen tijde ben je vrij om jouw lidmaatschap weer op te zeggen. Voor zover het binnen onze mogelijkheden ligt, willen wij zorg dragen voor jouw leven. Wij proberen je te helpen in het ontwikkelen van jouw relatie met God.  Van jou wordt verwacht dat je de normen en waarden van onze gemeente respecteert. Wij verwachten dat je je inzet om ons te helpen Gods visie voor deze gemeente te realiseren. Van jou wordt verwacht dat je actief binnen de gemeente gaat functioneren op basis van de gaven die God je geeft. Wij rekenen erop dat je bereid bent om de gemeente financieel te ondersteunen, zodat wij samen onze roeping kunnen volvoeren.

bottom of page