Het programma voor deze week ziet er als volgt uit:

 

Maandagavond

Avond van aanbidding 19.30 uur

 

Dinsdag- en donderdagavond

Samen op de bres staan 19.30 uur

 

Woensdagavond

Eenheid vanuit perspectief van jongeren 19.30 uur

 

Vrijdagavond

Gezamenlijk avondmaal 19.30 uur

WOENSDAG 11 september

De jongeren van onze gemeente nemen ons deze avond mee

in het thema EENHEID onder leiding van Jan Willem. JRNY zal de

aanbidding leiden en er zal een uitnodiging zijn om ons te

committeren voor het nieuwe seizoen. We willen het verleden

eren, het heden omarmen en ons uitstrekken naar nieuwe

dingen die God wil doen. Gods plannen zijn altijd groter en

beter dan wij zelf kunnen bedenken (1.kor.2:9, ef.3:20). Wij

hebben dromen en diepe verlangens voor de gemeente en we

geloven dat we met God deze niet alleen realiteit zullen zien

worden maar dat deze zelfs overtroffen zullen worden.

 

VRIJDAG 13 september

Op deze slotavond belijden we onze eenheid en afhankelijkheid

van de Heer en van elkaar in het avondmaal. Eenheid in

dankbaarheid. Zoals we de week begonnen in aanbidding en

dankbaarheid zo willen we ook de week afsluiten. We geloven

dat als we in het avondmaal in eenheid met elkaar en met

God zijn verbonden, Hij ook tot ons wil spreken in profetieën,

gezichten of woorden van wijsheid.

MAANDAG 9 september

Dankbaarheid zet de toon voor deze week. In aanbidding komt

eenheid tevoorschijn. Onze eenheid die we beleven in ons

gezamenlijk doel om God te aanbidden. Dat kunnen we op

verschillende manieren doen en iedereen geeft daar zijn of

haar eigen invulling aan, maar dat belemmert de eenheid niet,

maar vult elkaar aan in het gezamenlijk aanbidden van de

Vader, Zoon en Heilige Geest. De aanbidding staat onder

leiding van het praiseteam. Kom en geef je in deze aanbidding

in lofprijs, dans, stil gebed, staan, zitten of knielen…

 

DINSDAG 10 september en DONDERDAG 12 september

Eenparig bidden is een Bijbelse opdracht. Het betekent dat we

samen op de bers staan voor de gemeente. Op deze avond

zullen we samen in gebed gaan. God roept ons op om samen

te bidden. Natuurlijk kun je alleen ook thuis bidden, maar door

samen te bidden zal het ons deel worden, zoals Jezus vertelt

in Matth.18:19. Op de avond zelf zullen we de specifieke

gebedsonderwerpen doorgeven voor de gemeente. Samen

op de bres staan, daar kun je niet gemist worden.

om de eenheid te bewaren. Met aandacht en inzet

erop toezien dat de eenheid er is en blijft. Eenheid

wordt het meest bijzonder als er verschillen tussen

mensen zijn. Zo wordt de eenheid in een huwelijk een

instrument van God door de verschillen tussen man en

vrouw, de verschillen in karakters maken juist dat ze

elkaar aanvullen en zo nodig corrigeren, zodat je

samen een recht spoor houdt in het leven.

Op dezelfde manier willen we de komende week van

bidden en vasten het thema EENHEID met elkaar

onderzoeken vanuit de Bijbel, beleven als we samen

staan in aanbidding of voorbede of samen avondmaal

vieren. EENHEID als een bewuste keuze van ieder

lid van Kom en Zie, in gehoorzaamheid aan de oproep

van God om deze eenheid te bewaren en hier je actief

voor in te zetten.

We staan als gemeente aan de vooravond van een

nieuwe periode, waarin we ons samen uitstrekken naar

het plan en de wil van God. In onze samenkomsten, in

de connectgroepen, in visie en planen en in leiderschap

in de gemeente. EENHEID is een zaak van ons

allemaal. Niet alleen van degenen die leiding geven in

een taak of ambt in de gemeente. Geen persoon kan

hierin gemist worden! Als kind, tiener, jongvolwassene,

volwassenen of ouderen. Of je nu pas één week in Kom

en Zie komt of al bijna 60 jaar. Maak de keuze om deze

week van gebed deel te zijn van de avonden die

komen en kom samen staan in de eenheid waartoe

God ons oproept.

Efeziers 4:3,4 Span u in om door de samenbindende

kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de

Geest u geeft: één lichaam en één geest, zoals u één

hoop hebt op grond van uw roeping.

Het lijkt een wat uitgehold begrip ‘éénheid’. Er zijn

zoveel zaken die je hieronder kunt laten vallen. Denk

maar aan de eenheid van een lichaam, met al haar

onderdelen, of de eenheid doordat je hetzelfde geloof

of kerk met elkaar deelt, eenheid in een huwelijk of

gezin, enzovoorts.

Tijdens het laatste bezoek van Steve en Rita Fedele in

Kom en Zie sprak Steve een profetisch woord uit naar

de gemeente, waarin God de gemeente oproept om

op een heel actieve manier eensgezind en eenparig

achter en naast elkaar te staan, zodat er geen bressen

ontstaan. Zeker in een periode waarin er veranderingen

zijn, zoals in leiderschap, ligt het op de loer om de

eenheid te verliezen, in kritiek en eigen meningen

elkaar los te laten, verschillen te benadrukken en zelfs

elkaar uit te spelen. Eenheid is in deze zin niet iets

vanzelfsprekend, wat vanzelf ontstaat omdat je dezelfde

liederen zingt, dezelfde geloofsprincipes met elkaar

deelt of al zo’n lange geschiedenis met elkaar hebt.

Eenheid is een actieve en bewuste keuze van elk lid om

zich naast de ander op te stellen, de eenheid te

bewaren (Ef.4:1-6), omdat je deze kunt verliezen.

Meestal verlies je iets niet opzettelijk, maar doordat je

even niet goed oplette. Daarom worden we opgeroepen

Waarom zou je vasten en hoe doe je dat?

Jezus deed zelf aan vasten Het meest bekend is tijdens

de verzoeking in de woestijn. Na zijn doop werd Jezus

veertig dagen verzocht door de satan. Satan kwam met

verschillende verleidingen om Jezus te laten zondigen,

maar Hij ging daar niet op in. 

 

Matteüs 4:3-4 En de verzoeker kwam en zeide tot Hem: Indien Gij Gods Zoon zijt, zeg dan, dat deze stenen brodenworden. Maar Hij antwoordde en zeide: Er staat geschreven: Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord, dat uit de mond Gods uitgaat.

 

De satan kon Jezus uiteindelijk niet aanzetten tot zonde.

De Farizeeën, die er altijd op uit waren een klacht tegen

Jezus in te brengen vestigden er eens de aandacht op

dat discipelen van Johannes de Doper aan vasten deden, terwijl ze Jezus en zijn discipelen nooit hadden zien vasten.

Dit betekent niet dat Jezus nooit vastte, zoals we hierboven in Matteüs 4 kunnen lezen. Jezus gaf hun wel de reden waarom Hij de discipelen niet vroeg te vasten, terwijl Hij bij hen was.

Als Hij was weggenomenzouden ze echter wel degelijk

moeten vasten: 

 

Lucas 5:33-35 Doch zij zeiden tot Hem: De discipelen van Johannes vasten dikwijls en doen hun gebeden, en zo ook die der Farizeeën, maar die van U eten en drinken. Jezus zeide tot hen: Kunt gij soms de bruiloftsgasten laten vasten, terwijl

de bruidegom bij hen is? Doch er zullen(andere) dagen komen,

en wanneer de bruidegom van hen weggenomen is, dan zullen zij vasten, in die dagen. Het is duidelijk uit deze woorden van 

Jezus dat vasten belangrijk is voor christenen. Zowel toen

als nu. De uitspraak in Matteüs 17:21 “Maar dit geslacht vaart niet uit dan door bidden en vasten” onderstreept dit extra. 

Gebed en vasten zijn belangrijk in het leven van een christen.

 

Vasten van de eerste christenen

Na Jezus’ Hemelvaart was de tijd aangebroken dat

Jezus van de discipelen was weggenomen. Gebed en

vasten nemen in het boek Handelingen dan ook een

belangrijke plaats in. De beslissingen die de discipelen

maakten werden gemaakt door de leiding van de

Heilige Geest. Een mooi voorbeeld daarvan zien we in

de gemeente in Antiochië.

Handelingen 13:2 En terwijl zij vastten bij de dienst des

Heren, zeide de heilige Geest: Zondert Mij nu Barnabas

en Saulus af voor het werk, waartoe Ik hen geroepen heb.

 

Jezus had al aangegeven hoe belangrijk vasten zou

worden voor zijn volgelingen. Dat blijkt hier duidelijk.

Door het vasten en de dienst des Heren kon de Heilige

Geest duidelijk spreken tot de gemeente in Antiochië.

We kunnen in de rest van hoofdstuk in Handelingen

lezen dat de gemeente hierop inging en dat Paulus en

Barnabas uiteindelijk ook daadwerkelijk uitgezonden

werden om het Evangelie te verkondigen.

Vasten van christenen nu

Het is duidelijk dat vasten belangrijk was voor veel mensen in de Bijbel. Jezus zelf heeft zijn volgelingen ook opgedragen om te vasten omdat ze het nodig hebben om de overwinning te behalen. De Heilige Geest kan

op een bijzondere manier leiding geven aan christenen als zij bidden en vasten.

 

Matteüs 6:16-18 En wanneer gij vast, toont dan niet, zoals de huichelaars, een somber gelaat; want zij maken hun aangezichtontoonbaar, om zich aan de mensen te vertonen, wanneer zij vasten. Voorwaar, Ik zeg u, zij hebben hun loon reeds. Maar gij, zalf uw hoofd, als gij vast, en was uw gelaat, om u niet bij uw vasten aan de mensen te vertonen, maar aan uw Vader, die in het verborgene is; en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden.

 

Het vasten kan op verschillende manieren:

 

• Een aantal dagen geen eten

• Een dagdeel geen eten en drinken nemen

• Digitaal vasten (geen tv, internet e.d.)

• Geen luxe eten voor een bepaalde periode (vergelijkbaar met Daniël)

 

Je vast niet zodat mensen positief over je denken, maar het is iets tussen jou en God.