Q&A BIBLECONNECT

Tijdens de Bible Connect avonden zijn er vragen gesteld via Whatsapp. Hieronder kun je deze vragen met onze antwoorden terugvinden

Vragen n.a.v. eerste avond

1) In Handelingen 3:25 (HSV) wordt gesproken over dat wij kinderen zijn van het verbond wat God met Abraham sloot: U bent kinderen van de profeten en van het verbond dat God met onze vaderen sloot, toen Hij tegen Abraham zei: En in uw Nageslacht zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden. Hoe verhoudt zich dit tot het verbond wat door Jezus is bewerkstelligd? En wat houdt dit verbond met Abraham in?​

Jezus is degene door wie God zijn belofte aan Abraham vervult (vandaar dat hier Nageslacht met een hoofdletter wordt geschreven). In Gal. 3:16 maakt Paulus namelijk duidelijk dat Jezus Christus het ware Nageslacht (enkelvoud) van Abraham is en dat allen die geloven in Christus, feitelijk kinderen van Abraham zijn:

 

Gal 3:6-9 (HSV)
6 Zoals Abraham God geloofde en het hem tot gerechtigheid werd gerekend.
7 Begrijp dan toch dat zij die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn.
8 En de Schrift, die voorzag dat God uit het geloof de heidenen zou rechtvaardigen, verkondigde eertijds aan Abraham het Evangelie: In u zullen al de volken gezegend worden.
9 Daarom worden zij die uit het geloof zijn, gezegend samen met de gelovige Abraham.

 

Het verbond met Abraham houdt feitelijk in dat zijn kinderen door het geloof de Heilige Geest zouden ontvangen, de Geest van het Zoonschap van God. Als gelovigen in Jezus worden wij net als Hem kinderen van God en mede-erfgenamen, waardoor wij deelkrijgen aan alle zegeningen van Christus:

 

Gal 4:6-7 (NBV)
6 En omdat u zijn kinderen bent, heeft God ons de Geest van zijn Zoon gegeven, die 'Abba, Vader' roept. 7 U bent nu geen slaven meer, u bent kinderen van God en als zijn kinderen bent u erfgenamen, door de wil van God.

 

Jezus is degene die het verbond met Abraham heeft vervuld en vervolgens vernieuwd, waardoor nu ook de niet-Joden door geloof gerechtvaardigd kunnen worden en zo deel krijgen aan de verbonden en alle beloften en zegeningen die daarmee samenhangen (Efeze 2:11-22). Dit is iets wat God voor de grondlegging van de wereld als in zijn Eeuwige plan heeft besloten (Efeze 1:4-5) en waarvan de profeten door alle tijden heen over hadden geprofeteerd (Hand 3:22-24).

 

2) Wanneer weet ik / voel ik dat de kracht van de heilige geest in werking is?

De Heilige Geest geeft je vrijmoedigheid om dingen te doen die je van jezelf niet zou doen. Arie gaf aan dat hij van zichzelf best verlegen is en in de supermarkt het nog lastig vindt om te vragen waar de pindakaas staat. Echter, wanneer hij de straat op gaat om te evangeliseren valt alle schroom van hem af. Bovendien gebeuren er dan wonderen die duidelijk alleen door de kracht van Heilige Geest mogelijk zijn: benen groeien aan, mensen worden van andere kwalen genezen en nemen vervolgens Jezus aan als hun Heer en Redder. Dus als je de kracht van de Heilige Geest wil ervaren dan kun je het beste in actie komen om te getuigen van Jezus, want het is net als de motor van de elektrische fiets: je gaat het pas voelen wanneer je trapt! Ben je benieuwd? Ga dan een keer met Arie mee op straatevangelisatie!

3) Wat is het verschil tussen de waterdoop en de doop in de HG?  krijg je de HG niet ook als je gedoopt wordt in water?

Door het werk van de Heilige Geest hebben we een ervaring met God gehad die leidde tot onze bekering (1 Kor 12:3). Daardoor zijn we opnieuw geboren en is onze geest tot leven gewekt, waardoor het contact en onze relatie met God is hersteld (Rom 8:10). Als gevolg van onze bekering lieten we ons dopen om ons te verenigen met de dood, opstanding en het eeuwige leven van onze Heer Jezus Christus (Rom 6:3-5). De Heilige Geest is dus altijd bij ons vanaf het moment dat we ons bekeren en opnieuw geboren worden. Maar er is meer! Namelijk een doop waarin je de Heilige Geest met zijn kracht over je heen komt (Hand 1:8). Dit is  een gebeurtenis die op zichzelf staat en waarbij de gelovige (direct of later na zijn bekering) vervuld wordt met Heilige Geest. We zien dit ook in Handelingen 8:14-17 waar de Samaritanen die al eerder tot bekering waren gekomen nog niet de Heilige Geest hadden ontvangen. In Handelingen 10:43-45 lezen we hoe de Heilige Geest als een duidelijk herkenbare gebeurtenis viel op Cornelius en zijn huis. Tenslotte vraagt Paulus in Handelingen 19:2 aan een groep discipelen: “Hebt u de Heilige Geest ontvangen toen u tot geloof kwam?”. Als we automatisch gedoopt worden in de Heilige Geest wanneer we tot geloof komen, zou dit een onnodige vraag zijn.

 

Lukas maakt in zijn Evangelie duidelijk dat het een gave is die God graag wil geven aan wie Hem erom vragen. Jezus heeft immers gezegd: Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de heilige Geest geven aan wie hem erom vragen.' (Luk 11:13 NBV). God wil immers dat we erop uitgaan om het werk van Jezus voort te zetten en van Hem te getuigen (Marc 16:15-18). Hij wil dat we dat doen samen met de Heilige Geest want zonder de kracht van de Heilige Geest kunnen we dat niet. We ontvangen de doop in de HG met een doel, namelijk om bekrachtigd te worden wanneer we erop uit te gaan om te getuigen van Jezus. Het gevolg hiervan is dat we vrijmoedigheid ontvangen om dingen te doen die we anders niet zou durven en kunnen. Echter de Heilige Geest zal ons daarbij niet dwingen manipuleren. Daarom wil deze gave graag geven, is het belangrijk dat we er met het juiste doel en verlangen om vragen.

 

Om het verschil tussen de Heilige Geest die in ons komt wonen bij onze bekering en de doop in de Heilige Geest als op zichzelf staande gebeurtenis te kunnen begrijpen, is het goed om te bedenken dat de Heilige Geest zowel een Persoon is als een Kracht / Werking van God. De Heilige Geest als Persoon is natuurlijk niet deelbaar. Je kunt Hem niet in een bepaalde mate ontvangen. Echter de Heilige Geest als Kracht kun je wel in meer of mindere mate ontvangen. Zo ontvang je bij je bekering de Heilige Geest die in je is. Daarnaast wil God je voor jouw opdracht en bediening door de doop in de Heilige Geest je ook de kracht van de Heilige Geest geven. Dat is de (zalving van de) Heilige Geest die dan over je komt en op je rust.

4) Ik vraag me af hoe jullie het spreken in vreemde talen (Hand. 2:4) zien? Zou dit tongentaal geweest zijn of zouden ze in de echte oorspronkelijke taal, door de heilige geest, gesproken hebben?

In Hand 2:7-11 hoorden de Joden die uit verschillende gebieden/landen bijeen waren gekomen ieder de discipelen in hun eigen taal spreken. Het ging hier dus niet om bovennatuurlijke talen, maar om natuurlijke talen. Ook nu komen er wel eens getuigenissen voor waarbij iemand in het openbaar in tongen bidt en daarbij zonder het te weten in een natuurlijke taal spreekt (bv Russisch of Arabisch), wat herkend wordt door een omstander die die taal spreekt. Het feit dat er ook de gave is van interpretatie van tongentaal, impliceert echter dat het niet altijd om natuurlijke talen gaat bij het spreken in tongen. Zoals Paulus erover spreekt in zijn brieven impliceert dat het meestal om een bovennatuurlijke taal gaat (1 Kor 14:2). Het wordt daarom ook wel aangeduid met “bidden in de Geest” (1 Kor 14:15 en Efeze 6:18). Het is als het ware een vorm van directe communicatie tussen jouw geest en de Heilige Geest, zonder de inmenging van je verstand (1 Kor 14:15).

Vragen n.a.v. tweede avond

1) Het verhaal van Ananias en Saffira had ik in het oude testament verwacht en niet in het nieuwe testament. Dat beiden dood neervielen omdat ze gezegd hadden dat ze de hele opbrengst aan de apostelen hadden gegeven. Waarom staat er zo’n zware straf op deze leugen? Dat past toch niet bij het nieuwe testament?

Het verhaal van Ananias en Saffira doet zeker denken aan verhalen uit het Oude Testament. Het lijkt erop dat Lukas bij het schrijven van deze geschiedenis gedacht heeft aan het verhaal van de dood van de zonen van Aäron zoals beschreven is in Lev.10:1-7. In Lev.10 wordt geschreven over een snelle begrafenis zonder rouwbetoon als de twee zonen van Aäron door een vuur uit de hemel getroffen worden als zij verkeerd reukwerk voor God brengen. Ook daar is sprake van een plotselinge dood en het snel uitdragen van de dode lichamen. Het is dus aannemelijk dat Lukas gewild heeft dat de lezer een verbinding zou leggen met deze geschiedenis. Het doet ook denken aan andere geschiedenissen, zoals de straf die Adam en Eva ontvingen na de zondeval in het paradijs. Ook zou je kunnen denken aan het stenigen van Achans nadat Achan iets achteroverdrukt had van de buit (Joz.7:19-26). Deze verhalen kennen een overeenkomst: het gaat telkens om een prachtige beginsituatie maar door een bepaalde zonde wordt deze mooie beginsituatie kapot gemaak. Zo is het ook in het verhaal van Ananias en Safira. Er is sprake van een prachtige beginsituatie. Het is alsof we terug zijn in de hof van Eden. Voor deze eerste gemeente geldt dat de sfeer is zoals in de hemel. Het is zeer goed. En dan komt er een moment dat de duivel in de gemeente binnendringt zoals deze ook gedaan heeft in het paradijs. Er is als het ware sprake van een tweede zondeval. God had zoiets moois gecreëerd en door toedoen van Ananias en Safira wordt dit mooie kapot gemaakt. De eerste kras op iets wat gaaf is, brengt een felle reactie teweeg bij God. Dit laat zien hoezeer dat wat bekrast wordt, Hem ter harte gaat. Dit goldt ook voor de dienst in het heiligdom in Lev.10. Daarom laat God eenmalig merken hoe erg Hij het vindt dat deze prachtige beginsituatie stuk wordt gemaakt. Maar deze geschiedenis laat meer zien. Deze eenmalige actie van God laat ook zien dat Hij Zijn gemeente wil beschermen tegen het kwaad dat van buitenaf naar binnen wil dringen. Belangrijk is hoe wij als volgelingen van Jezus deze geschiedenis bekijken. Wij mogen weten dat er geen veroordeling is voor degenen die in Christus Jezus zijn (Rom.8:1) en daar is het doel van deze geschiedenis niet om ons bang te maken maar juist dat wij zien dat God Zijn gemeente beschermt. En dat geldt zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament.

Het is dus belangrijk om door de juiste bril naar deze gebeurtenis te kijken. Kijk je door een bril van straf en oordeel, dan is het verhaal van Ananias en Saffira huiveringwekkend, maar kijk je door een bril van bescherming en genade dan zie je juist Gods liefde en zorg voor zijn schepping en zijn gemeente. De Bijbel vertelt ons niet of het hart van Ananias en Saffira daadwerkelijk bekeerd was en of hun zielen daardoor behouden zijn. Maar het feit dat het God vrij staat om iemand naar voortijdig naar huis te roepen wanneer Hij dat wil, in dit geval om de gemeente te beschermen, mogen we niet zomaar interpreteren als gerechtige straf voor hun zonden. Omwille van de gerechtigheid hoeft God immers geen mensen te straffen voor hun zonden, omdat Jezus het oordeel van de zonde gedragen heeft aan het kruis. Laten we daarom ook niet te snel de conclusie trekken dat Ananias en Saffira verloren zijn gegaan.

2) Is iedereen een evangelist?

Iedereen is geroepen om een getuige te zijn van Jezus. Het hoofddoel van de doop in de Heilige Geest zoals dat in Handelingen naar voren komt is om je kracht en vrijmoedigheid te geven om effectief te kunnen getuigen (zie ook het antwoord bij vraag twee en drie). In die zin is dus iedereen een evangelist. Echter, met sommige mensen worden geroepen met de bediening van evangelist zoals Paulus dat beschrijft in Efeze 4:11. Zij hebben de taak "om de heiligen toe te rusten, tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus" (Efeze 4:12), dus om iedereen te helpen en te trainen om te getuigen van Jezus. 

3) Is Handelingen 5:41-42 (apostelen verheugen zich dat ze waardig bevonden waren deze vernedering te ondergaan en gingen door met het verkondigen van het goede nieuws) een voorbeeld van waar Jezus over spreekt in Mattheus 5:11 ("Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten")? En hoe moeten we dat zien in de praktijk van ons dagelijks leven?

Zo zou je dat inderdaad kunnen zien. In de zaligsprekingen van Mattheüs 5 spreek Jezus over de principes van het Koninkrijk van God, die haaks staan op de principes van deze wereld. Wanneer we eropuit gaan als getuige van Jezus om het Evangelie van Zijn Koninkrijk zichtbaar te maken en te verspreiden door de kracht van de Heilige Geest, dan kunnen we tegenstand of zelfs vervolging verwachten. Op sommige plaatsen in de wereld ben je inderdaad je leven als discipel van Jezus niet zeker, maar ook in Nederland wordt je als volgeling van Jezus vaak met de nek aangekeken. Veel christenen durven op school of het werk er daarom niet duidelijk voor uit te komen dat ze geloven en opereren in het openbare leven vaak als "undercover christenen". Dit is helemaal niet gek want van nature zijn we gevoelig voor wat andere mensen van ons vinden en zitten we zeker niet te wachten op vervolging. Juist daarom is de doop in de Heilige Geest zo belangrijk om je vrijmoedigheid te geven om onbevangen en zonder angst voor mensen te getuigen van Jezus. 

Vragen n.a.v. derde avond

Aan het einde van deze avond heeft Arie gesproken over hoe te bidden voor zieken en daarbij John G. Lake's activatie tips voor Goddelijke genezing gedeeld:


 1. Vernietig heilige koeien met betrekking tot ziekte en kracht.
 2. Herken ziekte en ziekte als vijand.
 3. Word het zat.
 4. Behandel alle ziekten hetzelfde.
 5. Behandel alle ziekten als een persoon.
 6. Commandeer en niet smeken.
 7. Spreek met het probleem - niet met anderen over het probleem.
 8. Zie mensen als onderdrukte krijgsgevangenen.
 9. Word schoon - blijf schoon.
 10. Word niet trots - iedereen kan doen wat u doet.
 11. Wees agressief - ontwikkel je agressiviteit.
 12. Laat je leiden door Gods karakter en natuur.
 13. Neem verantwoordelijkheid voor je medemens.
 14. Besluit de Bijbel te gehoorzamen, niet een willekeurig gevoel.
 15. Weet dat God met u is, in u en voor u.

Vragen n.a.v. vierde avond

Aan het einde van deze avond heeft Arie gesproken over hoe te bidden voor zieken en daarbij de vijf stappen van Randy Clarke uitgelegd, die kunnen helpen bij het effectief bidden voor genezing:

1. Interview: wat is de klacht/ziekte. Familie? Heb je pijn? Zo ja geef het een cijfer.

2. Nodig de Heilige Geest uit om met Zijn Aanwezigheid te komen.
3. Als je ziet dat mensen worden aangeraakt, gebied de ziekte, de pijn of wat dan ook de persoon te verlaten.
4. Opnieuw interview. Wat kan je wel sinds er voor je gebeden is? Wat voor cijfer geef je de pijn nu?
5. Als er iets veranderd is, hoe klein ook, dank God ervoor en bid weer, stap 2 en 3 herhalen. Als er niets veranderd is herhaal stap 2 en 3, als de ziekte/pijn merkbaar is verdwenen, dank God en leid ze tot Jezus, als ze Hem nog niet kennen. Wissel contact gegevens uit.

Vragen n.a.v. vijfde avond

1) Kun je gedoopt worden in de Heilige Geest als je nog niet gedoopt bent in water?

We zien in het Bijbelboek Handelingen dat bekering (Jezus aannemen als jouw Redder en Heer) altijd voorafgaat aan de doop in de Heilige Geest. Normaal gesproken volgt de doop in water direct op iemands bekering waarna iemand (net als bij de doop van Jezus) gedoopt wordt in de Heilige Geest. Dit gebruikelijke patroon beschrijft Petrus in Hand 2:38 (HSV): Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. De doop in de Heilige Geest is dus een gebeurtenis die op zichzelf staat en waarbij de gelovige (direct of later na zijn bekering) in zijn binnenste gevuld wordt met Heilige Geest. Echter, in handelingen 10 lezen we dat de Heilige Geest op Cornelius en zijn huisgenoten viel nog voordat ze gedoopt waren (Hand. 10:44). Blijkbaar kan dit dus! Petrus zegt vervolgens dat ze dan ook direct in water gedoopt moesten worden. Bekering, waterdoop en doop in Heilige Geest zijn dus onlosmakelijk met elkaar verbonden en vinden idealiter snel achterelkaar plaats, waarbij bekering als eerste plaatsvindt.