connectgroep vragen

Naar aanleiding van de preek van zondag 29 mei.

Een nieuw begin!

 

Een nieuw tijdperk

Ons Pinksterthema luidt dit jaar “Een nieuwe begin!”. Tijdens de eerste dienst met Pinksteren is uitgelegd dat Pinksteren de start is van een heel nieuw tijdperk. In dit nieuwe tijdperk is de Heilige Geest naar de aarde gekomen. Zo wil Jezus Christus door de Geest in ons wonen en ons inschakelen om zijn werk voort te zetten. Dit is het moment van “go”! De Heilige Geest verbindt ons met God en elkaar met echte liefde, passie en betrokkenheid. Zo zijn wij met alle gelovigen het Lichaam en is Christus het Hoofd. Door onze focus te richten op Jezus en onszelf over te geven aan Hem worden we en blijven we vol van de Heilige Geest!

 

Een nieuw verbond

In de tweede dienst hebben we stilgestaan bij het nieuwe verbond dat God wil sluiten met ons in dit nieuwe tijdperk. In dit nieuwe verbond worden alle eerdere verbonden vervuld door Jezus Christus. Geen mens was in staat om door de Wet onder het oude verbond rechtvaardig te worden voor God. Dit was onmogelijk door onze zondige natuur. Maar Jezus heeft de Wet voor ons vervuld door aan het kruis te gaan en als onze Hogepriester in het hemelse heiligdom zijn bloed als offer voor alle zonden van de hele wereld te brengen. Wanneer we op Hem vertrouwen zijn wij rechtvaardig voor God en ontvangen wij de belofte van de Heilige Geest. De Heilige Geest stort de liefde van God in ons uit die ons bevrijdt van onze zondige natuur en ons van binnenuit verandert. Met de onvoorwaardelijke een zelfopofferende liefde van Jezus in ons kunnen we God en onze naaste waarlijk liefhebben. Zo wordt de vrucht van de Geest meer en meer zichtbaar in ons. Hierdoor kunnen we doen wat God van ons wil. Zo maakt God zelf, door de Heilige Geest, ons geschikt om zijn verbond met Hem te houden.

 

Een nieuwe schepping

Tijdens de derde dienst in ons Pinksterthema hebben we gehoord dat we in dit nieuwe verbond, door de Heilige Geest, een nieuwe schepping zijn. Door Jezus aan te nemen worden we opnieuw geboren. Onze geest komt dan weer tot leven en wordt één met de Heilig Geest. Jezus is immers gekomen om alle dingen nieuwe te maken! In Hem zijn al Gods beloften ja en amen! Veel van die beloften heeft Jezus al vervuld, zoals de Heilige Geest die we ontvangen hebben. Ons lichaam en onze ziel is echter nog niet vernieuwd en ook de aarde zucht nog onder de vloek van het verval. Maar heel de aarde zal een nieuwe schepping worden. Dat is onze toekomst, waarin we ook mogen uitzien naar een nieuw lichaam! Maar nu al zijn wij bevrijd uit de heerschappij van de duivel over deze aarde. Want toen Jezus op het kruis ging is Hij gestorven voor het lichaam van de zonde. Dat is de collectieve oude mens die onder de vloek van de zonde leeft en het machtssysteem is van de duivel. Jezus heeft op het kruis de vloek van de zonde op zich genomen waardoor wij door op Hem te vertrouwen overgezet worden uit het rijk der duisternis naar het Koninkrijk van Christus. Dat Koninkrijk is de nieuwe schepping waarin de nieuwe mens met Koning Jezus mag heersen. Nu al kunnen we als gelovigen het licht in deze wereld laten schijnen, want tezamen vormen wij het Lichaam op aarde waarvan Christus het hoofd is. Dit is de collectieve nieuwe mens waarin de volheid van Christus tot wasdom komt. Deze nieuwe mens heeft de sleutels van het Konikrijk en autoriteit over het rijk der duisternis ontvangen. Deze nieuwe mens zal God meer en meer zalven met zijn Geest en zal het rijk der duisternis volledig en voorgoed verslaan.

 

Gespreksvragen

 • Lees 2 Kor 3:6. God heeft ons zelf geschikt gemaakt om zijn nieuwe verbond met Hem te dienen.

  • Waarom lukte het Israël niet om de Wet van het oude verbond te dienen?

  • Hoe kunnen we rechtvaardig voor God worden onder het nieuwe verbond?

  • Wat wil God van ons onder het nieuwe verbond?

  • Hoe maakt God ons geschikt om te doen wat Hij van ons verlangt onder het nieuwe verbond?

 

 • Lees 2 Kor 5:17. Wij zijn in Christus een nieuwe schepping.

  • Wat gebeurt er met ons als we Jezus aannemen en ons laten dopen?

  • Wat wordt er dan nu al in ons vernieuwd en wat zal er later nog vernieuwd worden?

  • Wat betekent het om onze oude mens af te leggen en de nieuwe mens aan te doen in ons dagelijks leven?

 

 • Lees Ef 4:11-16 en Ef 3:10-11. De Gemeente van Christus.

  • Hoe heerst de duivel over de aarde?

  • Wie is de collectieve oude mens?

  • Wie is de collectieve nieuwe mens?

  • Wat is Gods plan met de collectieve nieuwe mens?

  • Waarom is het belangrijk dat we ons in het Lichaam voegen?

  • Wat gaat er gebeuren wanneer er meer eenheid komt in het Lichaam?

  • Wat is jouw plaats in het Lichaam?

  • Hoe zouden we meer eenheid kunnen krijgen?