PINKSTEREN

Bouwen aan een persoonlijke relatie met God

De komende vier weken leven we naar Pinksteren toe. Hiervoor zijn vier korte thema-studies geschreven. In deze reeks zullen we ontdekken dat Heilige Geest een persoon is door wie we een persoonlijke relatie met God kunnen opbouwen! Naast uitleg geven over hoe dit precies zit, willen we op praktische wijze ingaan op hoe je dat kunt doen in je alledaagse leven. We bidden dat dit je zal helpen om de Heilige Geest (beter) te leren kennen als een persoonlijke Helper die door God aan ons gegeven is en waarmee we een vertrouwde omgang mogen ontwikkelen.

WEEK 1: EVEN VOORSTELLEN…

Met Pinksteren vieren we dat de Heilige Geest naar de aarde is gekomen. Misschien vraag je je af wie de Heilige Geest eigenlijk is? Dan wordt het de hoogste tijd om nader kennis te maken. De Heilige Geest is namelijk een persoon. Je kunt Hem dus persoonlijk leren kennen en een relatie met Hem ontwikkelen. Dat is ook waar Hij naar verlangt. Het zal je leven voorgoed veranderen! Dus… even voorstellen?

Wie is de Heilige Geest?

Hij is God! God is namelijk drie in één: Vader, Zoon en Geest. Drie verschillende personen die ieder een andere taak en positie hebben en toch een onlosmakelijke eenheid vormen. Deze bovennatuurlijke drie-eenheid gaat ons verstand te boven. En dat de derde persoon van God een Geest is, klinkt al helemaal vaag. Toch is Hij even reëel als de Vader en de Zoon. Hij is niet alleen een bovennatuurlijke kracht of macht, maar net zo goed een Persoon die handelt en emoties heeft. Je kunt met Hem praten en Hem verdrietig of juist blij maken, net zoals de mensen die in de tijd van Jezus leefden met Jezus spraken en Jezus blij of verdrietig konden maken. 

 

Plaatsvervanger van Jezus

Wat moet het een feest geweest zijn in de hemel toen Jezus daar weer terugkeerde nadat Hij zijn werk op aarde had volbracht door aan het kruis te gaan en uit de dood op te staan. De Vader, Zoon en Heilige Geest waren na een lange tijd weer met z’n drieën bij elkaar in de hemel. Maar dat samenzijn duurde niet lang want al na tien dagen werd de Heilige Geest naar de aarde gezonden. Jezus had immers beloofd dat Hij zijn volgelingen op aarde niet als wezen zou achterlaten. In zijn plaats zou een andere Trooster of Pleitbezorger komen om hen te hepen. Toen Jezus dit vertelde tegen zijn discipelen werden zij bedroefd. Dat is natuurlijk een logische reactie. Misschien denk je ook weleens: “Hadden wij maar geleefd toen Jezus nog op aarde was, dan konden we net zoals zijn eerste discipelen bij Hem zijn, met Hem praten en persoonlijk les van Hem krijgen. Dat zou toch geweldig zijn?”. Jezus zei immers tegen zijn discipelen: “Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien”. Door Hem konden de mensen God zien en persoonlijk kennen. Toch zei Jezus tegen zijn discipelen dat het beter was dat Hij naar de hemel zou gaan. Dan zou namelijk de Heilige Geest naar de aarde komen om in zijn plaats God op aarde te vertegenwoordigen. De Heilige Geest is niet gebonden aan tijd of plaats. Hij is de eeuwige, alomwetende, alomtegenwoordige persoon van God. Hij weet alles, ziet alles en is overal en altijd. Dus nu kan Jezus door de Heilige Geest bij iedereen zijn voor altijd. Hij kan jou persoonlijk onderwijzen terwijl je op je kamer de Bijbel leest en tegelijkertijd iemand anders genezen of helpen die aan de andere kant van de wereld in nood is. Iedereen kan nu direct contact met God hebben en Hem heel persoonlijk leren kennen. De Heilige Geest wil jouw vriend zijn, met je sparren, je helpen en adviseren. Door de Heilige Geest kunnen we een levende en relatie hebben met God! Niet alleen op zondag in de kerk, maar op iedere dag en elk moment:24x7!

 

De missie van de Heilige Geest

Als plaatsvervanger van Jezus is Hij hier om met ons te getuigen van wat Jezus gedaan heeft aan het kruis om de wereld te redden. Hij is er helemaal vol van dat Jezus de dood heeft overwonnen en nu weer bij zijn Vader in de Hemel is. Hij wil niets liever dan dat Jezus alle eer krijgt voor wat Hij heeft gedaan. Iedereen moet dit goede nieuws horen! Daarom wil Hij ons in vlam en vuur zetten voor Jezus om samen met Hem het goede nieuws aan heel de wereld te verkondigen. Maar de Heilige Geest stuurt ons niet zomaar eropuit. Net zoals de eerste discipelen wil Hij ons bovennatuurlijke kracht geven om de bediening van Jezus op aarde voort te zetten. Toen Jezus op aarde leefde verrichte Hij de wonderen en tekenen die Hij deed niet uit eigen kracht, maar door de bovennatuurlijke kracht van de Heilige Geest. Dus als zelfs Jezus en de eerste discipelen de Heilige Geest nodig hadden om hun opdracht te volbrengen, hoe veel meer hebben wij dan niet de Heilige Geest nodig om onze opdracht te vervullen? De Heilige Geest wil dus met ons samenwerken om Gods plan met deze wereld te volbrengen! Raar maar waar: God wil jou en mij inschakelen om zijn doel te bereiken. Is dat niet geweldig?

Klik hier voor Bijbelteksten en vragen om verder over dit thema na te denken

WEEK 2: DE HEILIGE GEEST IN ONS

 

Het Bijbelboek dat nog niet af is

Nadat Jezus gestoven was aan het kruis, waren zijn discipelen verdrietig en gedesillusioneerd omdat zij nog niet hadden begrepen dat dit moest gebeuren om de wereld te redden. Zelfs nadat ze Jezus weer hadden gezien en beseften dat Hij was opgestaan uit de dood, waren ze nog bang en verstopten zij zich in Jeruzalem voor de Joden. Maar toen zij met Pinksteren de Heilige Geest ontvingen veranderde dat volledig. In het boek Handelingen lezen we hoe ze eropuit trokken om vrijmoedig en zonder angst over Jezus te vertellen. Ineens herinnerden zij zich wat Jezus hen allemaal had geleerd en vielen de puzzlestukjes op hun plaats. Ze konden hun mond gewoon niet meer houden en moesten iedereen het goede nieuws over Jezus vertellen! Petrus begon zelfs voor een grote menigte te preken. Daarbij ontpopte hij zich als een waar schriftgeleerde door de profeet Joël citeren en uit te leggen wat Joël bedoelde (waarschijnlijk had hij daarvoor weinig van het boek van Joël begrepen). Ook lezen we dat terwijl ze overal het goede nieuws over Jezus verkondigden, de Heilige Geest hun getuigenis kracht bij zette met wonderen en tekenen. Maar de Heilige Geest was er niet alleen voor de eerste gemeente! Hij is gegeven als Helper aan de gemeente van Christus totdat Jezus terugkomt. Het boek Handelingen gaat dus verder. Ook vandaag de dag wil de Heilige Geest ons, discipelen van Jezus, leiden en kracht geven om het goede nieuws verkondigen en effectieve getuigen te zijn door zieken te genezen en Gods Koninkrijk op aarde te bouwen. De wereld heeft immers meer dan ooit de liefde en redding van Jezus Christus nodig!

 

Hij woont in ons

Misschien denk je: “Dat klinkt mooi, maar hoe werkt dat dan?”. Om dat te begrijpen moeten we weten waar de Heilige Geest hier op aarde verblijft. De Heilige Geest is God, dus Hij moet haast wel in een tempel wonen. Dat klopt! Maar niet zo maar een tempel die gebouwd is door mensen. Nee, een tempel die gebouwd is door God zelf met levende stenen. Die levende stenen zijn christenen in wie de Heilige Geest woont. Dus ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest! En met elkaar verbonden als gemeente van Christus vormen wij het Lichaam van Jezus Christus op aarde. Jezus zelf is het Hoofd van het Lichaam, dat hier op aarde wordt opgebouwd en aangestuurd door de Heilige Geest. Zo kunnen we samen als gemeente Jezus laten zien aan de wereld en Hem vertegenwoordigen totdat Hij terugkomt!

 

Hij wijst de weg

Wij zijn allemaal onderdeel van het Lichaam van Christus en God heeft voor iedereen een bijzondere plek en bestemming in dat Lichaam. De Heilige Geest wil je graag stap voor stap laten ontdekken welke plek God voor jou heeft weggelegd. Hij wil je leiden naar je bestemming. Hij is jouw gids die je leidt op de weg die God voor jou heeft gepland. Hij wil je brengen naar nieuwe plaatsen en je uitdagen om uit je comfortzone te stappen. Daarvoor geeft Hij je de gaven en talenten die God voor jou heeft bedacht. Hij brengt de woorden van Jezus in ons hart en brengt ze tot leven. Wie wil nou niet zo’n Vriend?!

 

Zonen en dochters van God

Wanneer onvolwassen kinderen hun ouders verliezen erven ze hun bezittingen. Echter, zolang ze nog niet volwassen zijn, kunnen ze er nog niet volledig aanspraak op maken. Iemand anders, een voogd, beheert de erfenis voor hen totdat ze zelf in staat zijn om er goed mee om te gaan. Hierin schuilt een belangrijk geestelijk principe. Wanneer we ons leven aan Jezus geven worden we opnieuw geboren als kinderen en erfgenamen van God. We zijn dan nog jonge kinderen die moeten opgroeien tot volwassen zonen en dochters van God. Pas dan kunnen we als erfgenamen volledig over onze erfenis beschikken. De Heilige Geest is de beheerder van de erfenis die Jezus van de Vader heeft ontvangen en waarin wij als discipelen van Jezus mogen delen. Hij deelt die erfenis aan ons uit namens Jezus. Maar totdat we als volwassen zonen en dochters van God eraan toe zijn om die erfenis zelf te beheren, kan de Heilige Geest de erfenis nog niet volledig aan ons uitdelen. Petrus zegt het als volgt (2 Pet 1:2-3, BasisBijbel): Ik bid dat God in alle dingen goed voor jullie zal zijn. Ook dat Gods vrede steeds meer in jullie zal groeien. Hoe beter jullie God en Jezus onze Heer zullen kennen, hoe meer vrede jullie zullen hebben. Het is belangrijk dat we Hem steeds beter leren kennen. Want dan kan Hij ons door zijn goddelijke kracht ook steeds meer helpen. Hij zal ons dan alles kunnen geven wat we nodig hebben om te leven zoals Hij het wil en om Hem te dienen. We willen graag dat God al onze problemen direct oplost. Als we bidden of voor ons laten bidden en God niet lijkt te antwoorden, denken we al snel dat God ons niet wil helpen. Of we proberen nog iemand anders voor ons te laten bidden en hopen we dat dat beter helpt. Maar sommige problemen liggen in het feit dat we God nog niet goed genoeg kennen. Petrus benadrukt daarom dat het belangrijk is dat we God steeds beter leren kennen, want dan kan Hij ons ook steeds meer helpen. Om God beter te leren kennen, moeten we ons laten leiden door de Heilige Geest. In Romeinen 8:14 (NBG) zegt Paulus: Want allen, die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods. De kinderen waarover hier gesproken wordt, zijn volwassen kinderen: zonen van God. De Heilige Geest is een belofte van God die we ontvangen als we in Jezus geloven en Hem willen volgen. We mogen er daarom op vertrouwen dat de Heilige Geest altijd bij ons is om ons te helpen. Maar dat betekent niet dat een relatie met de Heilige Geest iets is wat vanzelf gaat. Dat is iets wat opgebouwd moet worden; waarin je moet investeren en die je moet blijven onderhouden, zodat we een vertrouwde omgang met Hem ontwikkelen!

Klik hier voor Bijbelteksten en vragen om verder over dit thema na te denken

 

WEEK 3: EEN VERTROUWDE OMGANG ONTWIKKELEN MET DE HEILIGE GEEST

Als wij weten wie de Heilige Geest is en wat Hij in ons wil doen, dan kan het niet anders dat wij ernaar verlangen om Hem de ruimte te geven en aan de slag te laten gaan in ons leven! Maar dan komen de “hoe”-vragen. Hoe kunnen wij groeien in onze relatie met de Heilige Geest en Hem nog dieper en intenser ervaren? Hoe zorgen wij ervoor dat wij geestelijk fit en vitaal blijven? En hoe blijven wij vol van de Heilige Geest?

Vernieuwing als een arend

Allereerst door je zelf te vernieuwen als een arend. David schrijft in Psalm 103:1,5 (HSV): Loof de HEERE, mijn ziel, en al wat in mij is, Zijn heilige Naam. Die uw mond verzadigt met het goede, uw jeugd vernieuwt als die van een arend. David spreekt over de vernieuwing als die van een arend. Waarom de vergelijking met een arend? Hij doelt hier op de manier waarop de arend een nieuwe verentooi krijgt. Een arend heeft ongeveer 7000 veren. Deze verentooi is van levensbelang. Voor het vliegen, voor zijn warmte, voor zijn verkoeling, voor zijn vitaliteit en voor zijn uiterlijk. Wanneer de verentooi van een arend gebreken gaat vertonen, verliest hij zijn kracht, zijn schoonheid en uiteindelijk zijn leven. De verentooi moet dus in topconditie zijn en blijven. Hoe doet een arend dat? Door veer voor veer te ruien. Dat wil zeggen dat er telkens een veer uitvalt om plaats te maken voor een nieuwe veer. Dit vernieuwen van de verentooi duurt bij een arend wel 12 tot 18 maanden. Het geheim van de vernieuwing van de arend is dus niet het incidentele en plotselinge, maar het gestadige en voortdurende. Elke dag een paar veren. Dag na dag na dag. Dat is een geestelijke les van het allergrootste belang. Als wij willen groeien in onze relatie met God en vol willen zijn en blijven van Gods Geest, dan moeten wij daarin blijven investeren, daar tijd voor vrij maken. Geestelijke groei is een voortdurend proces waarbij je stap voor stap gevormd wordt en stukje bij beetje verandert!

 

Hartswegen

Ten tweede door hartswegen naar God te ontwikkelen. In Psalm 84:7-8 (NBV) worden de mensen beschreven die zich de vernieuwing van de arend eigen hebben gemaakt: Trekken zij door een dal van dorheid, het verandert voor hen in een oase; rijke zegen daalt als regen neer. Steeds krachtiger gaan zij voort om in Sion voor God te verschijnen. Wauw toch?! Deze mensen maken van hun tegenslagen en moeilijkheden een oase, een plek van verkwikking en leven. Voor de mensen om hen heen lijkt hun situatie dor en doods, maar voor hen is het een oase. Hoe doen ze dit? Wat is hun geheim? Dat staat beschreven in het vers ervoor (vers 6): Gelukkig wie bij u hun toevlucht zoeken, met in hun hart de wegen naar u. Deze mensen hebben een voortdurend hartsverlangen naar God en zoeken Hem steeds weer op. Daardoor hebben zij een hart met allerlei wegen die uitkomen bij God. Deze hartswegen zijn als beekbeddingen. Hoe dieper een beekbedding is uitgesleten, hoe eerder en makkelijker het water daarlangs stroomt. Wanneer jouw hart steeds op een bepaald doel is gericht, ontstaat daar naartoe als het ware een beekbedding. Hoe vaker en hoe meer je je aandacht richt op dat doel, hoe dieper die beekbedding uitgesleten raakt. Zoals je weet kiest water altijd de makkelijkste weg. Zo is het ook met ons hart en onze gedachten. Die volgen de diepst uitgesleten beekbeddingen. Wanneer je hartswegen naar God ontwikkelt die zijn als diepe beekbeddingen, zul je steeds makkelijker, vaker, intiemer en dieper met God in contact kunnen komen. Als er dan ineens iets onverwachts gebeurt, raak je niet in paniek maar ga je direct te rade bij God. Dan ben je ook niet meer afhankelijk van incidenten om je geestelijk op te peppen. Dan is de kerkdienst niet alleen een moment om jouw geestelijke batterij op te laden, maar dan wordt het ook een moment waarop jij wat kunt geven aan God. Dan hoef je niet langer te leven van conferentie naar conferentie, maar leer je hoe je zelf in je dagelijkse leven de volheid van God kunt ervaren. Op iedere dag en elk moment: 24x7!

 

Het geheim van de jeugdige vitaliteit als van een arend in de omgang met God is dus het ontwikkelen van diep ingesleten hartswegen (beekbeddingen) die uitkomen bij God. Mensen die dit geheim kennen, zijn gelukkig in de diepste zin van het woord. Zij reageren anders op moeilijkheden en laten zich niet van de wijs brengen maar houden stabiel koers door op God gericht te blijven. Die mensen ervaren rijke zegen als regen en lopen steeds kwieker naarmate de tocht langer duurt! Hoe je hartswegen naar God kunt ontwikkelen, komt volgende week in deel vier aan bod. Wij zullen dan met voorbeelden uit de Bijbel ontdekken hoe we door geestelijke disciplines te oefenen onze hartswegen naar God kunnnen uitdiepen, waardoor wij steeds scherper met God kunnen communiceren en onze relatie met Hem verder kunnen opbouwen.

Klik hier voor Bijbelteksten en vragen om verder over dit thema na te denken

 

 

WEEK 4: LEREN WANDELEN MET GOD

In dit vierde en laatste deel van de reeks zullen wij aan de hand van een praktisch voorbeeld uit de Bijbel ontdekken hoe we hartswegen naar God kunnen ontwikkelen en uitdiepen, zodat onze gedachten telkens uitkomen bij Hem. Zo leren wij steeds scherper met de Heilige Geest te communiceren en voortdurend op Hem afgestemd te zijn. Dan zullen we wandelen met God, gewoon in ons dagelijks leven. Dat is de belofte van Pinksteren!

 

Wegen naar buiten

In de Bijbel zien wij een heel mooi voorbeeld van hoe Mozes zijn hart op God gericht hield. Mozes ging 40 jaar door de woestijn met een volk waar hij de leider van was. Dat was 40 jaar lijden (met een lange ij) in de woestijn. En toch bleek de woestijn voor Mozes een oase! Het was de plek waar hij met God leefde als nooit tevoren. De plek waar zijn gezicht zo intens straalde van de heerlijkheid van God dat mensen hem niet eens aan konden kijken. Wat was het geheim van Mozes? Exodus 33:7 (NBV) geeft hier antwoord op: Mozes sloeg steeds buiten het kamp, op ruime afstand ervan, een tent op die hij de ontmoetingstent noemde. Ieder die de HEER wilde raadplegen, ging naar de ontmoetingstent buiten het kamp. De ontmoetingstent stond dus buiten het kamp, op ruime afstand ervan. Dat is veelzeggend. Het kamp was de plaats waar het normale leven van Mozes zich afspeelde. Daar vonden alle dagelijkse beslommeringen plaats. Daar moest hij leidinggeven. Daar wilde iedereen iets van hem. Wij hebben allemaal zo onze dagelijkse beslommeringen. Veel activiteiten doen wij op de automatische piloot. Mozes rukte zich keer op keer los uit de drukte van zijn dagelijkse bezigheden. Het volgende vers (vers 8) zegt: Telkens als Mozes zich erheen begaf, gingen allen voor de ingang van hun tent staan en keken Mozes na tot hij naar binnen was gegaan. Let hier op het woord “telkens”. Mozes ging dus vaak naar deze tent toe. Steeds weer liet hij de boel de boel en nam hij bewust ruim de tijd om los van zijn dagelijkse beslommeringen te komen. Zo voorkwam hij dat hij afgestompt zou raken van de dingen van God. Dit geeft vertrouwen en troost. Elke keer ziet het volk hun leider tijd nemen om God te zoeken. Dit is een belangrijke les voor ons. Hoe kunnen wij deze les toepassen in ons leven? Door heel letterlijk naar buiten te gaan en Gods heerlijkheid door de schepping op te snuiven en te doorleven (Psalm 19). God spreekt namelijk tot ons door Zijn schepping. Of door naar de kerkdienst te komen op zondag, het bezoeken van de connectgroep, het bijwonen van conferentie en het volgen van cursussen en Bijbelstudies. Misschien heb je regelmatig geen zin om te gaan, maar zelfs in het onderweg zijn naar zo’n bijeenkomst “buiten je kamp” schuilt al ongelofelijk veel kracht. Dit zijn wegen die je naar buiten leiden. Op een andere plek (samen) God zoeken. Letterlijk uit je dagelijkse bezigheden stappen om tijd met Hem door te brengen!

 

Wegen naar binnen

Jezus zei in Mattheüs 6:6 (NBV): Maar als jullie bidden, trek je dan in je huis terug, sluit de deur en bid tot je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen. Er schuilt kracht in de persoonlijke, verborgen omgang met God. Jezus zelf belooft dat je het resultaat ervan zult ervaren. Je kunt die persoonlijke, verborgen omgang met God ontwikkelen door onder meer:

  • De Bijbel te bestuderen (God spreekt in de eerste plaats door zijn geschreven Woord);

  • Mediteren over het woord van God (bijvoorbeeld door één woord, een zin of een tekst die je raakt diep in je hart laten zinken);

  • Gebed (praten met God, vertellen hoe bijzonder Hij voor je is, Hem danken en de vragen van je hart kenbaar te maken bij God);

  • Stilte (de tijd nemen om los te komen van alle beslommeringen en te luisteren naar de stem van God);

  • Lofprijs en aanbidding (God alle eer geven voor wie Hij is en prijzen voor wat Hij doet);

  • Vasten (nee zeggen tegen je eigen behoeftes en verlangens (bijvoorbeeld door jezelf eten of luxe te ontzeggen) om je dieper, langer en intenser te kunnen focussen op God)

Natuurlijk is het dagelijks tijd nemen voor gebed en Bijbellezen de basis voor het opbouwen en onderhouden van onze relatie met God. Maar het is ook belangrijk om jouw specifieke communicatiewegen met God te ontdekken. Misschien ben jij wel erg goed in het houden van stille tijd. Of misschien zijn het voor jou vooral de momenten waarin je meezingt met worship muziek wanneer je in de auto zit; Het luisteren naar een studie op je iPod wanneer je aan het hardlopen bent of in de trein zit; In de stilte God zoeken tijdens een wandeling door het bos; Het lezen van een opbouwend boek voordat je naar bed gaat. Wat het ook is en welke momenten het ook zijn die jouw hart openen voor God en je dicht bij Hem brengen, wees je ervan bewust en zoek die momenten regelmatig op! Wat nu voor jou werkt, kan door veranderingen in je situatie later niet meer voor jou werken.  Probeer dus regelmatig nieuwe manieren en momenten te vinden om dicht bij God te komen.

 

Trainen om te groeien

Veel mensen willen wel groeien in hun relatie met God maar het willen en het daadwerkelijk doen, liggen vaak mijlenver van elkaar verwijderd. Wanneer je echt wilt groeien in je relatie met God, maak er dan werk van! Ontdek jouw levensritme in het zoeken van God. Welke van de hierboven beschreven manieren past bij jou? Oefen je in die geestelijke disciplines. Wanneer je een bepaalde sport of het spelen van een muziekinstrument onder de knie wilt krijgen, is het ook niet voldoende om het te willen. Je zult moeten trainen, keer op keer. Er zit schoonheid en kracht in het feit dat talloze jongeren keer op keer naar hun training fietsen. Vaak willen wij de geestelijke disciplines helemaal in ons eentje onder de knie krijgen. Maar trainen doe je normaal gesproken onder begeleiding van een trainer. Dus verlang je naar geestelijke groei maar ervaar je dat je blijft steken en kost het je moeite om concrete stappen te zetten, dan is misschien het beste wat jij kunt doen iemand te zoeken die jou wil coachen bij je geestelijke ontwikkeling. Iemand van wie je denkt dat hij of zij een hechte relatie met God heeft en kan luisteren, bemoedigen en adviseren. Het is niet alleen geweldig om een mentor te hebben met wie je je vragen of worstelingen in vertrouwen kunt bespreken, het is ook een Bijbels principe! Denk bijvoorbeeld aan Mozes en Jozua, Elia en Elisa, Paulus en Timotheüs en natuurlijk aan Jezus en zijn discipelen.

Klik hier voor Bijbelteksten en vragen om verder over dit thema na te denken

Tot slot  

We hopen dat deze reeks thema-studies je nieuwe inzichten heeft gegeven in de betekenis van Pinksteren voor jouw persoonlijke relatie met God. Het is ons gebed dat dit je helpt en bemoedigt om te groeien in deze relatie, zodat de Heilige Geest je kan leiden op de weg die God voor jou bestemd heeft. Op die weg mag je wandelen met God, onder zijn bescherming en rijke zegen!

 

Heb je nog vragen naar aanleiding van deze reeks of wil je er eens verder over praten? Stuur dan een email naar: onderwijs@komenzie.nl